Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Odpłatność za usługi opiekuńcze - gospodarcze od 02.01.2019

Data publikacji: 2019-01-29

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze - gospodarcze od 02.01.2019 (plik pdf 298KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

Data publikacji: 2021-06-30

W załączniku poniżej znajduje się wzór wniosku o przznanie dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwała zmianą systemu ogrzewania na ekologiczny.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania (plik docx 21KB)

Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2018 r.

Data publikacji: 2019-01-29

w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne korzystających z programu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez Gminę Kłaj

Załączniki:

 1. Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2018 r. (plik pdf 571KB)

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r.

Data publikacji: 2019-01-29

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Załączniki:

 1. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. (plik pdf 140KB)

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 roku

Data publikacji: 2019-01-29

w sprawie: przyjęcia programu osłonowego na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu"

Załączniki:

 1. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 roku (plik pdf 348KB)

Odpłatność za usługi opiekuńcze - gospodarcze od 01.01.2018

Data publikacji: 2017-12-28

Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. Odpłatność za specialistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - arkusz obliczeniowy (plik pdf 203KB)
 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze - gospodarcze (zadania własne) - akrusz obliczeniowy nowe kryterium (plik pdf 262KB)

Odpłatność za usługi opiekuńcze - gospodarcze od 01.01.2017

Data publikacji: 2017-07-31

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze - gospodarcze od 01.01.2017 (plik pdf 266KB)

Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Kłaj na lata 2017 - 2021

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. (plik pdf 271KB)
 2. Załącznik do uchwały "Gminny program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kłaj na lata 2017 - 2021" (plik PDF 4479KB)

Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłaj na lata 2017-2019

Załączniki:

 1. Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. (plik pdf 281KB)
 2. Załącznik do uchwały "Program wspierania rodziny w Gminie Kłaj na lata 2017 - 2019" (plik PDF 4740KB)

Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 maja 2015 r.

Data publikacji: 2015-05-29

Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu osłonowego Pierwszy dzwonek polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z Gminy Kłaj w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 maja 2015 r. (plik pdf 138KB)

Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie realizacji projektu "Powalczmy o przyszłość", który z ramienia gminy prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załączniki:

 1. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014 r. (plik pdf 485KB)

Uchwała nr XLI/289/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XLI/289/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014 r. (plik PDF 504KB)

Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014 r. (plik PDF 562KB)

Uchwała nr XL/279/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób i rodzin objętych programem osłonowym na lata 2014-2020 "Pomoc gminy Kłaj w zakresie dożywiania".

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XL/279/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014 r. (plik PDF 677KB)

Uchwała nr XL/278/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014

Data publikacji: 2015-06-26

Uchwała NR XL/278/2014 Rada Gminy Kłaj w sprawie przyjęcia programu osłonowego na lata 2014 - 2020 Pomoc Gminy Kłaj w zakresie dożywiania"

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XL/278/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014 (plik pdf 277KB)

Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie przyjęcia i wdrożenia w Gminie Kłaj Programu Aktywności Lokalnej "U progu dorosłości" w latach 2013-2014

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XXX/205/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. (plik pdf 558KB)
 2. Załącznik nr 1 Program aktywności lokalnej "U progu dorosłości" na lata 2013 - 2014 (plik PDF 1814KB)

Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie przystąpienia przez Gminę Kłaj do realizacji Projektu Systemowego "Powalczmy o przyszłość" w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy 2013.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. (plik pdf 554KB)

Uchwała nr XXX/203/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Kłaj.

Uchwała nr XXII.148.2012 Rady Gminy Kłaj z dn. 26 czerwca 2012r

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłaj.

Załączniki:

 1. Uchwała NR XXII.148.2012 Rady Gminy Kłaj z dn. 26 czerwca 2012r (plik pdf 943KB)

Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłaj.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. (plik pdf 592KB)
 2. Załącznik do uchwały nr XI/62/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. (plik pdf 504KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Kłaj nr 20/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Data publikacji: 2017-07-05

Zarządzenie Wójta Gminy Kłaj nr 20/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Kłaj nr 20/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. (plik pdf 483KB)

Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011 r.

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłaju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011 r. (plik pdf 402KB)
 2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011r. (plik PDF 682KB)

Uchwała nr XXXIX/245/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 czerwca 2010 r.

Data publikacji: 2017-07-05

W sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziała przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2015 oraz Gminnego programu ochrony ofiar przemocy

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/245/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 czerwca 2010 r (plik pdf 1120KB)
 2. Załącznik nr 1 "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Kłaj na lata 2010 - 2015" (plik pdf 478KB)
 3. Uchwała nr XXXIX/245/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 czerwca 2010 r. (plik pdf 270KB)

Uchwała nr XXXV/223/2009 Rady Gminy w Kłaju z dnia 29.12.2009

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2015.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XXXV/223/2009 Rady Gminy w Kłaju z dnia 29.12.2009 (plik pdf 306KB)
 2. Załącznik nr 1 "Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Kłaj na lata 2010 - 2015" (plik pdf 21041KB)

Uchwała nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 kwietnia 2009

Data publikacji: 2017-07-05

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania.

Załączniki:

 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze (plik pdf 349KB)
 2. Uchwała Nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 kwietnia 2009 (plik pdf 1053KB)